Αίτηση Καθαρισμού Οικοπέδων λόγω Επικινδυνότητας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.