Αίτηση Βεβαίωσης Δήλωσης Ιδιοκτησίας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.