Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Αστυνομική ταυτότητα

Ο αιτών θα πρέπει να έχει το έννομο συμφέρον όπως αυτό αποδεικνύεται.