Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (Κοινότητας Καλυβίων)

Η Ληξιαρχική πράξη θανάτου χορηγείται σε συγγενείς Α’ βαθμού καθώς και στους πλησιέστερους συγγενείς.

Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων θανάτου μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

  • Έχει έννομο συμφέρον
  • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων